Aviso legal

  1. Información legal

As presentes disposición regulan o uso do servizo da presente web de Internet (en diante, a “Web”) que sexan de Mazarelos Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil (en diante, Mazarelos) pon a disposición dos seus usuarios.

Denominación social: Mazarelos Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil

NIF: F42831347

Dirección de correo electrónico: mazareloscoop@gmail.com

Domicilio social: Avenida de Conces nº 89 15500 Fene (A Coruña), Galicia.

A utilización da web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación de tódalas condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo da Web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado á mesma. Polo tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar a Web, xa que este e as súas condicións de uso poden sufrir modificacións.

  1. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Os contidos desta Web, entendendo por estes, a título meramente informativo, textos, imaxes, fotos, gráficos, iconas, links e calquera outro contido audiovisual o sonoro, así como o deseño gráfico e códigos fonte (en diante, os Contidos), son propiedade intelectual de Mazarelos, os seus colaboradores (debidamente indicado) ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da Web.

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade de Mazarelos, sen que poida entenderse que o acceso á Web atribúa ningún dereito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos.

  1. Condicións de uso da Web

a.- Sobre o Uso

O Usuario obrígase a facer un uso correcto da Web en conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá fronte a Mazarelos, ou fronte a terceiros de calquera dano ou perxuízo que poidera causarse como consecuencia do incumplimento de dita obriga.

Queda expresamente proíbido o uso da Web con fíns lesivos de bens ou intereses de Mazarelos ou de terceiros ou que de calquer forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de Mazarelos ou de terceiros.

b. – Sobre os contidos

O Usuario comprométese a usar os Contidos de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal, así como coas demais condicións, reglamentos e instrucións que no seu caso poideran ser de aplicación de confomridade co disposto no apartado 1.

Con carácter meramente enunciativo, o Usuario de acordo coa lexislación vixente debe absterse de:

  • Reproducir, copiar, distribuir, poñer a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos salvo nos casos autorizados pola Lei ou expresamente consentidos por Mazarelos ou por quen ostente a titularidade dos dereitos de explotación no seu caso.
  • Reproducir ou copiar para uso privado os contidos que poden ser consideradors como software ou base de datos de conformidade coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou posta a dispor de terceiros cando estes actos impliquen necesariamente a reprodución por parte do Usuario ou dun terceiro.
  • Extraer ou utilizar a totalidade ou unha parte sustancial dos contidos integrantes da web así como das bases de datos que Mazarelos poña a disposición dos Usuarios.

c.- Sobre o formulario de recollida de datos

Toda a información que o Usuario facilite a través dos formularios da Web aos efectos anteriores ou calquer outros deberá ser certa. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá a información facilitada a Mazarelos perfectamente actualizada de maneira que responda, en todo momento, á sutuación real do Usuario. En todo caso será o Usuario o único responsabel das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos perxuízos que cause a Mazarelos ou a terceiros pola información que facilite.

  1. Exclusión de responsabilidade

a.- Dos servizos.

O acceso á Web non implica a obriga por parte de Mazarelos de controlar a ausencia de virus ou calquer outro programa ou sistema dañino; correspondendo ao usuario a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos dañinos.

Mazarelos non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo da Web.

b.- Da dispoñibilidade da Web.

O acceso á Web require de servicios e suministros de terceiros, incluido o transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde a Mazarelos. Por iso, os servizos proveídos a través da Web poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles para os Usuarios.

Mazarelos non se responsabiliza dos danos ou perxuízos de calquer tipo producidos ao Usuario que sexan causa de erros ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da Web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

– Comentarios e debates

Mazarelos non asume responsabilidade algunha derivada das comunicacións ou diálogos no transcurso de debates, foros, chats e comunidades virtuais que se organicen a través de ou entorno á Web e/ou webs de enlace, nin responderá, por tanto, dos eventuais danos e perxuízos que sufran os Clientes ou Usuarios particulares e/ou colectivos a consecuencia de ditas comunicacións e/ou diálogos.

  1. Protección de datos de carácter persoal

Nos casos nos que o usuario proporcione a Mazarelos certos datos de carácter persoal, que Mazarelos poderá administrar automatizadamente ou non, o titular dos datos autoriza expresamente a Mazarelos a tratar informáticamente os datos persoais suscritos e a incorporalos na súa base de datos.

O titular terá dereito a oporse, acceder, rectificar e cancelas cantos datos persoais seus existan almacenados nas bases de datos de Mazarelos.

Ditos dereitos poderán ser exercidos a través de calquera método de comunicación con Mazarelos.

Asimesmo, autoriza a Mazarelos a ceder os datos persoais suscritos a terceiras empresas cuxa intervención sexa necesaria para satisfacer as necesidades anteriormente mencionadas, sempre de acordo coa lexislación vixente.

Nos funcionarios de recollida de datos, os campos sinaladaos con asterisco son obrigatorios polo que no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, Mazarelos poderá á súa discreción denegar o correspondente servizo.

Pulsando o botón de “enviar” do correspondente formulario o Usuario consinte de forma expresa que os seus datos poidan ser utilizados para o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico ou por calquera outro medio.

  1. Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal e as suas consecuencias rexiranse en todo caso pola lexislación española que esté en vigor en cada momento.

  1. Baixa suscripción ao boletín de novas

Se por calquera motivo queres darte de baixa do boletín de novas, só tes que enviar un email á dirección de correo mazareloscoop@gmail.com indicando no asunto do correo “Baixa boletín de novas” e indicando na mensaxe que desexar realizar a baixa do mesmo e a dirección de correo coa que estás suscrito.

Item added to cart.
0 items - 0,00